Planområdet er på ca. 15,4 daa, og ligger ved Sletteid, øst for Hornnesvatnet i Eigersund kommune. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr. 40 bnr. 2, 55 og 56. Planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart, vedlegg 1. Varslet plangrense omfatter arealer utover det som planlegges regulert til parkeringsplass. Siden plangrensen ikke er endelig fastsatt, kan den bli mindre enn varslet i løpet av planprosessen. Det er viktig for helheten i planarbeidet at planen varsles med tilstrekkelig areal.

Tiltakshaver for planarbeidet er Trollpikken Samvirke på vegne av grunneier Eva Stien Gamst.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere midlertidig parkeringsplass for besøkende til turmålet Trollpikken. Det vil samtidig bli sett på muligheter for å etablere toalettfasiliteter i området. En forutsetning for planarbeidet er at området på et senere tidspunkt kan tilbakeføres til LNF.

Planstatus

Kommuneplanen 2018-2030 for kystdel med Hellvik disponerer området til fremtidig råstoffutvinning M23 og LNF i østre kant. Deler av området er også omfattet av hensynssonene Hensyn friluftsliv og Flomfare.

Deler av planområdet er omfattet av gjeldende reguleringsplan for Vannledning Revsvatn – Vannbassengene, planID 20070013. Planforslaget vil erstatte overlappende arealer i gjeldende reguleringsplan.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planforslaget vil ikke utløse krav til konsekvensutredning etter forskriftens §§ 6-8.

Utbyggingsavtale

Nei

Informasjon og medvirkning

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på kommunes hjemmeside. Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 08.10.23 til egðastrek AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller post@egdastrek.no , med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no

Videre saksgang

Berørte statlige og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og parter varsles om oppstart av planarbeid i likelydende brev/epost. Grunneiere bes underrette ev. leieboere/rettighetshavere.
Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader/innspill ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslaget er klart til politisk behandling. Det kan også gå noe tid fra høringsfristen er ute til neste behandling av saken. Det blir igjen anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter