I medhold av plan og bygningslovens FOR 2009-06-25 nr 855 § 3 -4 og vedlegg II og III , jfr. §12-9, 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning varsles det om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr. 42/44, bnr. 2/3 på Søkkemyra, Laureidfjellet, Eigersund kommune. Forslagsstiller er T Holand Maskin AS. Utførende plankonsulent er Ravi Rådgivning AS, Nærbø.

Området som skal reguleres ligger vest for Laureidfjellet. Planområdet omfatter Søkkemyra sin helhet og er på ca. 96 da. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF, jordbruk . Den varslede plangrensen er over flere gnr dette er gjort for å sikre tilstrekkelig areal til vegløsning, og avgrensningen vil justeres noe undervegs i prosessen. Formålet med planarbeidet og konsekvensutredningen er å regulere deler av området til masse deponi. Som etter hvert vil bli opparbeidet til dyrket jord til jordbruksformål.

Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, vil Eigersund kommune fastsette det endelige planprogrammet for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Det bør tydelig skilles mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet. Alle mottatte dokumenter vil bli oversendt til kommunen sammen med planforslaget. Forslag til planprogram er lagt ut i ekspedisjonen ved Teknisk avdeling samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/varsel om oppstart.

Dersom en har spørsmål kan en kontakte Ravi Rådgivning AS på telefon 482 17 367 eller plankontoret i Eigersund kommune på 51 46 80 00.

Merknader og synspunkter

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 17.03.14 til Ravi Rådgivning AS, Alvaliå 24, 4365 Nærbø eller på epost til ravi@lyse.net

Relaterte dokumenter

Høringsuttaler