I medhold av plan og bygningslovens FOR 2009-06-25 nr 855 § 3 -4 og vedlegg II og III , jfr. §12-9, 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr/bnr 50/1, 50/4 og 50/25 på Fotland, Ytretjørn, Eigersund kommune. Forslagsstiller er Vann- og avløp, Eigersund kommune. Planarbeid utføres av Tekniske tjenester stab, Eigersund kommune.

Området som skal reguleres ligger vest for Ytretjørn på Fotland. Planområdet omfatter deler av Ytretjørn og store deler av dalsøkkene til vest. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF, hensynssone LNF og offentlig eller privat tjenesteyting ,nåværende. Formålet med planarbeidet og konsekvensutredningen er å regulere deler av området til massedeponi. Som etter hvert vil bli opparbeidet til dyrket jord til jordbruksformål.

Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, vil Eigersund kommune fastsette det endelige planprogrammet for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Det bør tydelig skilles mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet. Alle mottatte dokumenter vil bli oversendt til kommunen sammen med planforslaget. Forslag til planprogram er lagt ut i ekspedisjonen ved Teknisk avdeling samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/varsel om oppstart.

Dersom en har spørsmål kan en kontakte prosjektleder Mats Nergård på telefon 402 44 334 eller plankontoret i Eigersund kommune på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Merknader og synspunkter

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 29.12.14 til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund, eller innmeldes i feltene nedenfor.