I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for detaljregulering for boliger, Kabelhusveien 1, Eigersund kommune. PlanID 19990005-08.

Planområdet ligger på Hestnes sør for Eigersund sentrum, og utgjør et areal på ca. 13,1 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en 4-mannsbolig med tilhørende anlegg på eiendom 13/439 – Kabelhusveien 1.

Antatte reguleringsformål er bolig, uteoppholdsareal, lekeplass, parkering og veg.

Plangrensen er satt i samråd med Eigersund kommune, og er vist på vedlagt kart. Planområdet avgrenses av omsluttede veier og omfatter eiendommer i nedre del av Kabelhusveien.

Planområdet er i kommunedelplanen for Eigersund sentrum 2011-2022 disponert som boligformål. Planområdet er regulert i eldre reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen fra 1999, til boligformål. Detaljreguleringen er en reguleringsendring for eiendom 13/439. Øvrige eiendommer i planområdet reguleres i tråd med gjeldende plan fra 1999.

Eigersund kommune vurderer at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning §§ 2-5. 

Tiltakshaver er Vision Holding Invest AS.

Merknader

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, Pb. 580, 4379 Egersund eller e-post post@eigersund.kommune.no.

Frist for merknader er 21. mars 2014.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det er formannskapet som behandler saken og avgjør om planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. Under offentlig ettersyn blir det anledning til å uttale seg til planforslaget.

Varselet finnes elektronisk på arkkso.no i tillegg til her på Eigersund kommunes sine hjemmesider, www.eigersund.kommune.no.

Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.

Relaterte dokumenter