Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Fv. 44 på strekningen Vassvik - Øvra Hellvigsvatnet

Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid langs Fv. 44 Jærveien på strekningen fra Vassvik til Øvra Hellvigsvatnet.

Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Hellvik/ Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik. Vegprosjektet ligger inne i handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023).

Nedenfor finner du link til varslingsbrevet og et kart som viser foreløpig plangrense for detaljregulering. Plangrensen er satt bredt for å sikre muligheten til å utrede ulike alternativer og gjennomføring av anleggsarbeidet.

Innspill og merknader

Merknader til planarbeidet sendes på e-post til firmapost@rogfk.no, eller til Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.

Fristen for å sende inn merknader er 19. juni 2020. Merk med saksnummer 2020/41692, og oppgi plan-ID og plannavn (som står øverst på varslingsbrevet fra fylkeskommunen), samt avsenders navn og adresse.

Relaterte dokumenter