Det varsles herved om oppstart av arbeid vedr. endring av reguleringsplanen for Hovland Industriområde, gnr. 8 bnr. 280 og 431 i Eigersund, jfr. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11. Oppdragsgiver er T. Holand Eiendom A/S.

Planens formål og avgrensning beholdes som de er. Samleveien i sør foreslås tatt ut, og erstattes med ny vei inn i senter av området som er regulert til industri og lager. Det vil bli foreslått tilhørende endringer i reguleringsbestemmelsene.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Eigersund kommune.

Merknader

Evt. merknader sendes innen 10. mai 2019 til Petter E Seglem, Basthaugveien 10, 4374 Egersund. Kopi sendes Eigersund kommune på e-post eller til adresse postboks 580, 4379 Egersund.

Kart til varsel

Området det gjelder er vist i kart her.

Kart over Hovland industriområde