På vegne av Byggefirma Seglem & Åse AS varsler Multiconsult AS at det startes arbeid med privat forslag til endret reguleringsplan for Lagård, Eigersund kommune (jf. plan‐ og bygningslovens §§ 12‐3 og 12‐8).

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet, og omfatter følgende eiendommer:

  • Gnr. 45/Bnr. 5, 19, 29, 86, 87, 88, 91, 99, 116, 117, 118, 126, 127, 133, 206, 228 og 275
  • Gnr. 47/Bnr. 374, 586, 716 og 996.

Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eiendommene gnr 45/bnr 19 og 29 ved etablering av frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. For resterende del av planområdet videreføres dagens bruk for opptegning av plan i henhold til gjeldende plan‐ og bygningslov. Nåværende arealstatus i kommuneplanens arealdel er nåværende boligbebyggelse. Planområdet omfattes i dag av reguleringsplan for Jonstibekkveien (plan nr. 11‐6) og reguleringsplan for del av Lagård‐Hestholand ‐ Hestevad bru (11‐1). Bakgrunnen for at et større planområde blir varslet, er for å oppdatere gjeldende planer til dagens standard. Endret reguleringsplan for Lagård vil følge opp gjeldende planers bestemmelser og retningslinjer.

Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen, 11. mars 2014, der det ble avklart at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Alf Petter Mollestad, Multiconsult, tlf. 996 37 643. Eventuelle kommentarer / merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Multiconsult AS, Rigedalen 15, 4626 Kristiansand, eller på epost til: alf.petter.mollestad@multiconsult.no

Frist for kommentarer settes til 25. april 2014.

Relaterte dokumenter