Kommunen ønsker å få innspill når det gjelder alle forhold som innbyggerne, organisasjoner, næringslivet mv. er opptatt av i forbindelse med trafikksikkerhet. Dette kan være både fartsgrenser/skilting, trafikkfarlige punkt/strekninger, behov for fortau og gang-/sykkelveger, fysiske tiltak for å redusere hastighet, siktbedrende tiltak, vegomlegging, vegutvidelse, belysning, busslommer, fotgjengerkryssinger, skoleskyssordning, opplæring/holdningsarbeid mv.

Du kan finne gjeldende Trafikksikkerhetsplan på Eigersund kommunes hjemmeside

Trafikksikkerhetsplanen skal vedtas av kommunestyret.

Innspill

Innspill merkes «Trafikksikkerhetsplan» og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller på e-post til post@eigersund.kommune.no

Frist for innspill: 22.08.19