Det har kommet opp ulike tilbakemeldinger angående de pågående driftsreduksjonene. Det er nettopp slike forhold som vil komme frem i forbindelse med rådmannens vurdering, høring mm. Det er også verdt å merke seg at en del av forslagene har vært opp tidligere i ulike sammenhenger både politisk og i administrative arbeidsgrupper der også fagforeningene har deltatt.

I sum er forslagene om reduksjoner på PP-tjensten, undomskontakten, voksenopplæringssenteret og Helleland skole på ca. 2,7 millioner kroner. Dette er langt fra den endelige summen som det er vedtatt at kommunen skal reduser i løpet av 2011 og 2012. Naturlig nok innebærer dette at dersom de foreslåtte reduksjonene ikke blir gjennomført, må det gjennomføres reduksjoner på tilsvarende beløp andre steder. Det er lagt ut et vedlegg med en del nøkkelinformasjon om de pågående reduksjonene.
 

PP-tjenesten.
Leder av PP-tjenesten Jon Geir Bauge har påpekt at stillingsreduksjon ved PP-tjenesten vil ikke føre til en besparelse på 550 000 kroner. Eigersund kommune vil ha en besparelse på 62% av dette, kr. 341 000.-, resten vil være reduserte overføringer fra samarbeidskommunene, altså en besparelse for Bjerkreim, Sokndal og Lund.
 

Høringsuttale fra Utdanningsforbundet.
Utdanningsforbundet har levert en høringsuttale der de er kritiske til de foreslåtte reduksjonene. Administrasjonen ønsker ikke å gå inn på de enkelte forholdene i høringsuttalelsen, men ønsker allikevel å kort kommentere to forhold. Det ene er at kommunen tar drøftingsplikten med fagforeningene alvorlig og det er ikke slik det drøftingene fra rådmannens side er proforma, den er reell. Det andre er at det er korrekt at administrasjonen har gitt det politiske en muntlig orientering over aktuelle forslag som kan komme fra rådmannens side, men dette innebærer overhodet ikke ingen form for godkjenning/klarering fra det politiske. Rådmannen forholder seg til pålegget fra kommunestyret om å iverksette reduksjoner og arbeider ut i fra dette. Orienteringen ble gitt slik at det politiske skulle slippe å lese om dette i lokale media. For øvrig, som nevnt i en tidligere artikkel, vil hovedtyngden av de øvrige forslagene som rådmannen har tenkt å foreslå og som ikke er lagt frem ennå bli omhandlet i neste økonomirapport. Denne vil bli behandlet politisk.
 

Mulig økning i inntektspotensiale for Voksenopplæringssenteret.
Regjeringen har i en pressemelding 25.3.2011, etter rådmannens forslag, informert om at regjeringen går inn for å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for de som deltar i norskopplæringen. Samtidig utvides retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer. Det tas sikte på at dette skal gjøres gjeldende allerede for 2012. Dette kan medføre økte inntekter for Voksenopplæringssenteret og vil være et vektig argument som vil bli vurdert av rådmannen når den endelige beslutningen om eventuell reduksjon ved Voksenopplæringssenteret skal vurderes.Rektor ved sentret Herluf Rasmussen arbeider bla med å konkretisere hvilke følger regjeringens forslag kan få for det fremlagte forslaget.


Helleland skole
Antall elever og de økonomiske beregningene har vært etterlyst og levekårsavdelingen har lagt frem disse tallene:

 

Elevtall pr. 25.03.2011        
     8. trinn  9. trinn  10. trinn  Sum
Helleland skole        
Antall elever 8 14 10 32
Antall klasser 1 1 1 3
           
Lagård ungdomsskole        
Antall elever 77 85 83 245
Antall klasser 3 3 3 9
            
Lagård/Helleland        
Antall elever 85 99 93 277
Antall klasser 3 4 4 11


Lagård ungdomsskole inkludert Helleland skole vil ha 11 klasser 2011-2012, mens Helleland skoles ungdomstrinn pluss Lagård ungdomstrinn vil ha 12 klasser til sammen. En sparer en klasse pluss en ungdomsskoleressurs dvs. til sammen to lærerstillinger ved sammenslåing.

I tillegg reduseres administrasjonsressursen med 17 prosent når Helleland skole blir en 1 -7 skole.

De økonomiske tallene ser slik ut:

 

2 lærerstillinger 400 000 kr + sosiale utgifter:   1 040 000
Reduksjon av adm.ressurs 17 % av 500 000 kr + sosiale utgifter:  85 000
Brutto reduksjon pr. år:       1 125 000
           
Skyssutgifter       200 000
Bortfall av svømmekjøring u-trinn     30 000
Netto reduksjon pr. år.       955 000
           
Reduksjon i 2011 (5/12)       415 000