Det vil i perioden mellom uke 38 og uke 43 foregå bruker- og pårørendeundersøkelser ved de aktuelle enhetene. Beboere og dagsenterbrukere vil bli intervjuet av personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten. Dersom den som intervjuer ser at pasienten ikke er i stand til å gi adekvate svar ,som følge av kognitiv svikt, vil intervjuet bli avbrutt og svaret ikke være tellende.

Nærmeste pårørende til beboere vil få brev der de oppfordres til å besvare undersøkelsen elektronisk. Vi håper på god oppslutning og høy svarprosent, slik at vi kan få best mulig oversikt over hva som er bra og hva vi kan bli bedre på.

Alle svarene blir behandlet anonymt. Det vil si at opplysningene ikke i etterkant kan knyttes til enkeltpersoner. Deltakelse i bruker- og pårørendeundersøkelsen er selvsagt frivillig.

De som trenger praktisk hjelp til pålogging og utfylling av elektronisk skjema, kan gjøre avtale om tid for å låne PC ved den aktuelle enhet. Kontaktperson ved aktuell enhet vil stå opplyst om i tilsendt brev. 

Undersøkelsen som vil bli brukt er hentet fra bedrekommune.no. Dermed kan svarene sammenlignes med svar på egen kommunes tidligere brukerundersøkelser, samt med andre kommuners resultater.