Rogaland fylkeskommune har prioritert prosjektet for utbygging og satt av midler til dette i 2013-2014. dette er nå fylkeskommunens høyest prioriterte rassikringsprosjekt i Rogaland. Reguleringsplanen omfatter en 3,4 km lang vegstrekning langs Gyavatnet, og innbefatter tverrprofilutvidelse, utretting av horisontal- og vertikalprofil, samt vegsikring i forhold til ras og utforkjøring. På vegstrekningen er det planlagt en 500 m lang ny tunnel.

Denne reguleringsplanen skal behandles av Miljøutbvlaget i Eigersund kommune i februar. Da vil også representanter fra fylkeskommunen orientere om planarbeidet.

Det går årlig ca. 10 ras og steinsprang på vegstrekningen, noe som fører til at vegen blir stengt ca. 5 ganger i året. Normalt er dette mindre ras som gir små skader på materiell, miljø, liv og helse. I enkelte spesielle og ugunstige tilfeller kan et slikt ras likevel få katastrofale følger, med store skader både materielt og på liv og helse. Ved å sikre vegstrekningen mot ras, vil en oppnå en tryggere transport langs vegen.

Fv. 42 er hovedvegforbindelse mellom Tonstad og Egersund/Stavanger, og en del av den tidligere indre riksvegen Egersund, Evje, Arendal. Vegen benyttes til lokaltrafikk for beboerne på gårdene Gyadalen, både i Eigersund og Sirdal kommune. Det går daglig skolebuss på vegstrekningen mellom Tonstad og Helleland/Egersund. I tillegg til dette benyttes vegen som adkomst til hytte- og friluftsaktivitetsområder i Eikelandsdalen, Mydland, Bjørnestad og Øvre Sirdal.