I forbindelse med forberedelsene til Samhandlingsreformen i Eigersund kommune ble det avdekket behov for en helhetlig plan. Målet er å sikre en bærekraftig tjenesteutvikling og at den enkelte får den hjelp de trenger, på rett sted, til rett tid.

Kommunalsjef levekår har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått oppgaven med å utarbeide forslag til en plan for utvikling av fremtidens helse- og omsorgstjenester. Denne består av:

  • Plansjef Dag Kjetil Tonheim
  • Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad
  • Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W. Tengesdal
  • Leder IBO Alf Tore Sæstad
  • Leder 2 vest Wenche Høghaug
  • Leder Sone Havsøy/ Helleland Lise Ravneberg
  • Tillitsvalgt Legeforeningen Birger Christensen
  • To tillitsvalgte for ansatte i helse og omsorgsavdelingen
  • Representant fra Brukerutvalget

Det inviteres nå til innspill til dette planarbeidet. Innspill kan sendes skriftlig til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund eller på epost til anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no. Frist for innsending av innspill er satt til 19.okt.

Samhandlingsreformen er en helsereform som innebærer at kommunene overtar et større ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. Bakgrunnen for reformen er at det i årene som kommer vil bli flere mennesker med kroniske sykdommer, antall eldre vil øke kraftig, veksten i helseutgiftene må bremses og det er nødvendig å tenkte mer helhetlig når det gjelder tjenestetilbudet.

Regjeringen la i juni 2009 fram Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Reformen vil tre i kraft 1. januar 2012.

Samhandlingsreformen kan ses på som en mulighetsreform og det synes viktig å sikre en god reform med utgangspunkt i brukerens behov og medvirkning, kommunehelsetjenesten som grunnmur og likeverdighet mellom partene. Kommunene skal være den helhetlige inngangsporten til helsetjenestene til beste for innbyggerne, og ha tilstrekkelig økonomisk og kompetansemessig kraft til å påta seg store oppgaver.