De gjøres herved kjent med at planteknisk utvalg i møte 11. februar 2014, sak 033/14 vedtok å legge forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Egersund næringspark, plan 02 gnr. 109 bnr. 4 mfl. - Eigestad, Helleland ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Planforslaget er lagt ut ved plankontoret, Lerviksgården 2. etg. og på Biblioteket i Egersund i tidsrommet 10.03.14 til 18.04.14 samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/høring.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb 580, 4379 Egersund innen 18.04.14.

Dersom en har spørsmål eller ønsker møte kan en ta kontakt med undertegnede på 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Relaterte dokumenter

Skjema for uttalelse