Vedtak

Planteknisk utvalg opphever vedtak i klagesak PTU 214/16 datert 20.09.16.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Margrethe S. Klippenberg og Kirsten Tørresen Drange på vedtak fattet av byggesakssjefen den 30.05.16 som sak BMD 144/16, tilsvar til klage, samt sakens øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold, da klagen ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Kirsten Tønnesen Drange, Karl Arthur Hafsø, Lasse Damgaard og Margrethe S. Klippenberg på vedtak fattet av byggesakssjefen den 19.09.16 som sak BMD 278/16, tilsvar til klage, samt sakens øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold, da klagen ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling.

Planteknisk utvalg forutsetter at rådmannen arbeider aktivt for å finne gode og omforente tiltak, og foretar en avklaring av eiendomsforholdene.

Arbeidet med Tyskerbruen vil ikke bli gjenopptatt før forhold rundt eiendomsforhold og avbøtende tiltak er avklart.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-6, 21-4 og forvaltningslovens §§ 28-36.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker