Politiet har løpende tilpasset de politioperative tiltakene til den aktuelle trusselsituasjonen de siste dagene. Blant de mest synlige tiltakene, var mer uniformert og bevæpnet politi, og økt personkontroll ved grenseovergangene. Politidistriktene fikk i går beskjed om at de ekstra beredskapstiltakene skal justeres til normalt nivå.

Trusselnivået redusert
Politiet mottok onsdag 23. juli en uspesifisert, men konkret trussel mot Norge. PST har ikke kunnet frembringe ytterligere informasjon som underbygger den konkrete trusselen, og konkluderer med at faren for et nært forestående terrorangrep er redusert.

Politiet forholder seg til PSTs til enhver tid gjeldende trusselvurderinger. I henhold til deres rapporter og vurderinger er politiet i tiden framover derfor forberedt på lignende trusler og behovet for å iverksette tiltak på kort tid.

Lese hele meldingen på Kriseinfo.no som er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser. Informasjonen som ligger her er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller uønsket hendelse. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter nettportalen.


Eigersund kommune
Eigersund kommune har også hatt skjerpet årvåkenhet og har benyttet anledningen til rutinemessig gjennomgå rutiner med tanke på å være forberedt i tilfelle det skulle oppstå situasjoner som ville påvirke kommunen i større eller mindre grad.

Rådmann Ketil Helgevold har sammen med beredskapsleder Svein Oskar Wigestrand og andre medarbeidere foretatt en foreløpig evaluering med tanke på å finne læringspunkter slik at beredskapsarbeidet kan bli ytterligere forbedret. Det vil rutinemessig også bli gjennomført en formell evaluering i etterkant. Beredskapsleder Wigestrand uttaler at den foreløpige evaluering viser at kommunen er godt forberedt på å takle beredskapshendelser, men at det er mindre punkter/rutiner som må vies ekstra oppmerksomhet i tiden fremover.