Det har i lengre tid vært arbeidet med de vedtatte driftsreduksjonene, driftsprosjektet Eigersund 2015. I dette er det budsjettert med helårsvirkning i 2015 og på totalt 13.600.000 kroner. Med bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak, blir resultatet av det omfattende og svært krevende arbeidet nå lagt frem for politisk behandling.

Reduksjonenen er fordelt slik på avdelingene:

 • Sentraladministrasjon (SA) – 1.300.000 kr
 • Kultur- og oppvekstavdelingen (KO) – 4.735.000 kr
 • Helse- og omsorgsavdelingen (HO) – 5.835.000 kr
 • Teknisk avdeling (TA) – 1.730.000 kr

I tillegg vil KO fremsette forslag knyttet opp mot følgende forhold:

 • Reduksjon assistenter ved skolene – 1.600.000 kr
 • Driftstilpasninger skolene – 3.000.000 kr

Saken finner du her.

Dette er rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

 1. Som inndekning på driftsprosjekt Eigersund 2015 (1.300.000 kr) ved Sentraladministrasjonen økes inntekt for selvkostområdene med 1.300.000 kroner i budsjett.
 2. For Teknisk avdeling gjennomføres driftsreduksjonene/driftsendringene T-01, T-02, T-03, T-04, T-05, T-07 og T-08.
 3. For KO gjennomføres følgende driftsreduksjoner:
  1. Ca 15 lærerårsverk og ca 8 assistent/miljøterapeut reduseres med virkning fra skoleåret 15/16. Dette gjelder budsjettvedtak driftstilpasning skole, assistenter skole og  1.200 000 i Eigersund 2015. Til sammen 5.800 000 i 2015 og 13.000 000 i 2016
  2. Refusjon til private skoler knyttet til spesialundervisning reduseres med 800 000 i 2015 og 800.000 i 2016
  3.  Tilskudd private barnehager reduseres på grunn av endret barnesammensetning med 1.500 000, ingen reduksjon i 2016
  4. Refusjon gjesteelever i andre kommuner reduseres med 480.000 i 2015 og 480.000 i 2016
 4. For Helse og omsorgsavdelingen gjennomføres følgende driftsreduksjoner:
  1. 1 årsverk på helsestasjonen holdes vakant i 2015, besparelse kr 884.000. 0,4 årsverk trekkes inn fra 2016, besparelse kr 430.000.
  2. Basert på forslagene HO-02 og HO-11 (graderte vedlegg) reduseres rammen til HO med kr. 960.000.
  3. Budsjett til privat avlastning reduseres med kr. 350.000,- fra 2015.
  4. Budsjett til støttekontakt reduseres med kr. 600.000,- fra 2015.
  5. Mindreforbruk av avsatte midler i budsjettet 2015 legges inn prosjekt Eigersund 2015. Besparelse kr. 400.000,- fra 2016
  6. Eigersund kommune avslutter medfinansiering av husøkonom til Helse Stavanger fra 01.09.2015. Innsparing på kr 78.000 i 2015 og innsparing på kr. 300.000 i 2016
  7. Eigersund kommune avslutter medfinansiering av resepsjonstjenester til Helse Stavanger fra 01.09.2015:
   1. Innsparing på kr 40.000 i 2015
   2. Innsparing på kr. 160.000 i 2016
   3. Innsparing 2015, Slettebø II 1 100 000. Innsparing 2016, Slettebø II  1 200 000 kr.
 5. Budsjett til driftsutgifter helsestasjon reduseres fra og med 2015 med kr 50 000
 6. Budsjett til kriseteam reduseres med kr. 50 000
 7. Budsjett til omsorgslønn reduseres fra og med 2015 med kr. 100 000
 8. Budsjettpost egenbetaling praktisk bistand økes med kr. 200 000
 9. Budsjettpost egenbetaling trygghetsalarm økes med kr. 230 000
 10. Stillingshjemmel på 0,7 årsverk i Sone Eigerøy/Lagård trekkes inn. Innsparing kr 340 000.
 11. Budsjettet til variabel lønn i hjemmebaserte tjenester reduseres fra 2016 med kr 465 000
 12. Budsjettreduksjonen Sykefravær fordeles ut på den enkelte enhet utfra størrelse og driftstype
 13. Innsparing på kr 429 000 blir fordelt prosentvis på de enhetene som har avsatt midler til vikar for ferie

Saken vil bli behandlet i felles brukerutvalg 29. april, formannskapet 6. mai og kommunestyret 11. mai 2015.04.24

Du kan følge den politiske behandlingen på det enkelte utvalget.