NMK Egersund har søkt om rentefritt lån fra Eigersund kommune til utvidelse av eksisterende bilcrossbane på Gjermestad/Hellvik. Det er inngått avtaler med grunneiere om bruk av et vesentlig større areal enn det nåværende bane dekker, og NMK satser på å lage en arena på nasjonalt toppnivå med flere forskjelliger grener innenfor bilsport.

Verdien av dugnad beregnes til 1,6 mill slik at det totale kostnadsoverslaget ligger på i overkant av 6,3 mill. Dette kan generere 2,1 mill i spillemidler dersom anlegget i splittes i tre separate deler i søknadssammenhengen.

Rådmannen innstiller til kommunestyret at kommunen gir en kommunal garanti på kr. 4.647.500.

- Positivt for ungdommen.
Rådmannen skriver i sitt saksforlegg at planen for det som må betraktes som et helt nytt anlegg på Gjermestad vitner om ambisiøs satsing. Medlemmene i foreningen er entusiaster som bruker det meste av sin fritid og egeninnsats, også økonomisk, for sporten de brenner for.

Man ser for seg en solid oppblomstring av nye unge medlemmer som vil ha stort utbytte av å kunne benytte anlegget, både sosialt og sportslig. Dette vil selvfølgelig kreve mye av den allerede etablerte medlemsmassen, men et flott, nytt anlegg vil bare heve innsats og entusiasme.

Tidligere regnskap fra foreningen i forbindelse med søknader om kulturmidler, viser at det er betydelig større inntekter en forventer etter utvidelsen enn det har vært tidligere. Derfor vil det ikke være uten risiko for Eigersund kommune å garantere for et lån av denne størrelse.

- Utfyllende anlegg til motorsportanlegget i Sokndal.
Hvor stor konkurranse om utøvere og publikum det vil bli etter etablering av motorsportsenteret i Sokndal vil bare tiden vise. Det hevdes dog fra Norges Bilsportforbund at dette blir en helt annen type anlegg, og at NMKs bane blir et godt alternativ og supplement.

De motorsportgrener som vil bli på Gjermestad, vil i dag utøverne måtte reise til Vikedal eller Kristiansand for å delta i. Generelt er bilsportforbundet meget positive til planene.

Saken behandles på et ekstraordinært formannskapsmøte mandag 14. mars 2011 kl. 1500 på rådhuset i Egersund (4 et). Formannskapet gir en innstilling til kommunestyret som avgjør saken på sitt møte samme dag kl. 1830 i Egersund Arena.

Saksdokumenter.

- Alle dokumentene i en fil.