Praktisk bistand og opplæring for funksjonshemmede i bolig gis etter individuelle vedtak basert på en individuell vurdering, jfr. Lov om sosiale tjenester kapittel 4.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2, 6 b

Beskrivelse av tjenesten

Praktisk bistand og opplæring er hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål. Tjenestens omfang kan variere fra noen få timers veiledning pr. uke til bistand døgnet rundt. Praktisk bistand og opplæring gis etter individuelle vedtak basert på en individuell vurdering. Personlig stell og omsorg som du ikke er i stand til å utføre selv. Følge til diverse aktiviteter hvor du er avhengig av hjelp for å delta. Så langt som mulig skal tjenestene bistå deg slik at du kan utvikle større grad av selvstendighet gjennom egenmestring, og til å opprettholde allerede innlærte ferdigheter.

Vurderingsmomenter

Tjenesten skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem. Målet er at tjenesten bidrar til at du blir mest mulig selvhjulpen.

Om du får tildelt praktisk bistand opplæring beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

 1. hvilke typer tjenester det er behov for, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom og hvor omfattende behovet er,
 2. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
 3. om alternativer til praktisk bistand opplæring er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig; eksempelvis: Hverdagsrehabiliteringstiltak, forebyggende tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående.

All hjelp tildeles etter en individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Behovet for hjelp vurderes kontinuerlig.

Du blir gjennom samtale også tatt med på råd dersom det er aktuelt å endre allerede tildelt hjelp. Funksjonsevne som gjør at du er helt avhengig av hjelp/bistand for å ivareta daglige gjøremål.

Forventninger/krav til den som mottar tjenesten

 • Hjemmet må være i en slik stand, at arbeidet kan utføres på en forsvarlig måte (jfr. Arbeidsmiljøloven).
 • Praktisk bistand gis kun når du er hjemme. 
 • Du må unngå overmøblering og redusere antall matter/tepper.
 • Husdyr holdes adskilt fra de ansatte.
 • Røykere må lufte før personell kommer og ikke røyke mens de er der.
 • Adkomst til boligen må ha fremkommelig vei og utvendig lys på kveld/natt.
 • Du må sørge for at alt utstyr som trengs både får å utføre praktiske gjøremål og hjelp til personlige behov er på plass. Det kan være utstyr til personlig hygiene og personheis
 • Du må delta aktivt utfra egne forutsetninger.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.