Tjenesten gis etter «hjelp til selvhjelp» prinsippet ved å stimulere til egenaktivitet på bakgrunn av funksjonsnivå. Praktisk bistand gis ved redusert evne til å ivareta tyngre husarbeid. Kommunen kan yte bistand til oppgaver som det er behov for hjelp til, men yter ikke hjelp til oppgaver den enkelte selv kan klare.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd 6 b

Beskrivelse av tjenesten

Praktisk bistand omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet/rengjøring.

Tjenesten kan innvilges dersom du på grunn sykdom og nedsatt funksjonsevne ikke klarer å ivareta dagliglivets gjøremål.

Det er et mål at du skal bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Tjenesten skal, hvis det er hensiktsmessig, gis som opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål. Praktisk bistand gis ikke dersom andre i husstanden kan ivareta praktiske gjøremål/husarbeid. Rengjøring innbefatter rom som brukes daglig av deg.

Vurderingsmomenter

Tjenesten skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem. Tjenesten skal bidra til at du blir mest mulig selvhjulpen. Om du får tildelt praktisk bistand beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  • hvilken type hjelp du trenger og hvor omfattende behovet er,
  • om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
  • om alternativer til praktisk bistand er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig; eksempelvis: rehabiliteringstiltak, forebyggende tiltak, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi,
  • hvilke ressurser/hjelp du har fra eget nettverk/familie.

All hjelp tildeles etter en individuell og faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Behovet for hjelp vurderes kontinuerlig.

Forventninger/krav til den som mottar praktisk bistand

Sørge for nødvendig og tilpasset rengjøringsutstyr

Du må melde fra når du er borte. Praktisk bistand gis kun når du er hjemme. 

Praktisk bistand gis ikke på helligdager, ferier eller når pårørende er på besøk over lengre tid.

Gjenstander du er spesielt redd for, må ryddes bort.

Du må være villig til å møblere/eller ta imot hjelpemidler også av hensyn til ansattes arbeidsforhold. (jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Du må selv delta i husarbeidet dersom din helse tilsier at du kan det.

Husdyr holdes adskilt fra de ansatte.

Dersom du røyker må du lufte før hjemmesykepleien kommer. Ansatte har rett på et røykfritt miljø.

Adkomst til boligen må ha fremkommelig vei, synlig husnummer og utvendig lys.

Egenbetaling

Kommunen tar betalt for denne tjenesten.

Egensøknad omsorg

Søknadskjema for egensøknad omsorg