Forhandlingsutvalget er klare på at prinsippet om å "Gjøre hverandre gode" må ligge til grunn for den videre prosessen. Slik kan vi oppnå et vellykket og fremtidsrettet resultat som gir oss en robust kommune som leverer gode tjenester til innbyggerne.

Forhandlingene har resultert i utarbeidelse av prospektet «Nye Kommune Prospekt, Etablering av en ny kommune med bakgrunn i Sokndal, Lund og Eigersund kommune»

I det foreliggende prospektet er det pekt på en retning fremover for opprettelsen av en ny kommune. Det er viktig at fundamentet er på plass – og at dette er sterkt og solid. Bare på den måten kan en være sikret et byggverk som er levedyktig og godt. I det arbeidet som så langt er gjort har det vært et poeng å være mest mulig konkret, slik at usikkerheten rundt de ulike valgene skal være minst mulig. Samtidig er det slik at ingenting er avgjort. De valgene og mulighetene som forhandlingsutvalgene har pekt på er kun anbefalinger. Prosessen er levende og det er ingenting av det som er beskrevet som er skrevet i stein. Dette dokumentet er å betrakte som dynamisk, og det kan komme mange endringer frem til endelig behandling og vedtak. I den fasen som kommunereformprosessen nå går inn i er det helt sentralt å få innspill fra innbyggerne i Sokndal kommune, Lund kommune og Eigersund kommune. Det er derfor lagt opp til en arbeidsmetode for å få ulike grupper i tale. Jo flere som har meninger og synspunkter på innholdet i reformen, desto bedre. Dette vil være en viktig lokaldemokratisk øvelse ved at ulike meningsbærere kan påvirke prosessen på en positiv måte.

På denne måten oppnår vi et godt sluttresultat som er gjennomtenkt og grundig utredet. Oppfordringen videre vil være å komme med innspill på prospektet. Vi vil være svært glade for alle tilbakemeldinger. Si din mening!

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform. Formålet med reformen er å skape robuste kommuner som skal være i stand til å håndtere fremtidens velferdsoppgaver på en god måte. Rådmennene mener disse lettere kan løses i fellesskap enn hver for oss.

Det har vært et overordnet prinsipp at kommunene skal være likeverdige. Gjennom arbeidet har vi sett på både fordeler og ulemper ved å etablere en ny kommune.

Noen av ulempene vil være større geografisk avstand innen kommunen, både for innbyggere, ansatte og politikere, følelsen av tap av identitet og kultur, fare for konsentrasjon av kommunale tjenester i Egersund, dårligere lokalkunnskap hos saksbehandlere, samt fare for mindre engasjement og politisk involvering fra innbyggerne. Rådmennene har forsøkt å begrense mulige negative konsekvenser ved en fusjon.

Noen av fordelene er sterkere fagmiljøer som sikrer rekruttering og god kompetanse, bedre kvalitet på tjenestetilbudet, bedre arealutnyttelse, både når det gjelder arealer til friluftsaktiviteter, bedre jordvern, bolig- og næringsutvikling, samt større påvirkningskraft overfor sentrale og regionale myndigheter. Den nye kommunen vil bli en større og mer ressurssterk kommune med god økonomisk soliditet, og dermed være bedre rustet til å håndtere nye og større oppgaver.

Målet med å etablere en ny kommune er å sikre best mulig tjenester for innbyggerne både på kort og lang sikt – innbyggerne må stå i sentrum for det arbeidet som skal gjøres. Det er således av sentral viktighet at tjenestetilbudet til innbyggerne ikke vil bli dårligere, men helst bedre.

Forhandlingsutvalgene fra kommunene har bestått av:

  • Eigersund kommune: Ordfører Odd Stangeland (AP), varaordfører Leif Erik Egaas (H), May Helen Hetland Ervik (FrP)
  • Lund kommune: Ordfører Olav Hafstad (AP), varaordfører Ann Sissel Haukland (AP), Ragnhild Kjørmo (FrP)
  • Sokndal kommune: Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF), varaordfører Frank Toks (AP), Tone Merete Nesvåg (H)

Rådmennene i de tre kommunene har også deltatt i forhandlingene.

Du finner hele prospektet her.

Signering.jpg