Barn og unge har lovfestet rett til samfunnsdeltakelse gjennom Plan- og bygningslovens § 5-1: Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

I oppstartsfasen av revideringen av Trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune, ønsket vi å få et ekstra fokus på gående og syklende med en egen plan med oversikt og forslag til tiltak for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå eller sykle. Barnetråkk er et verktøy som gir barna mulighet til å si sin mening om nærområdet, veiene de ferdes på og hvordan dette bør være i fremtiden. Dette danner grunnlag for tiltak og prioriteringer i den reviderte Trafikksikkerhetsplanen.

Relaterte dokumenter