Rådmannen og levekårssjefen har i dag gitt denne informasjonen til elever, foreldre og foresatt, samt ansatte ved Helleland skole:

Som det ble nevnt i forrige skriv om driftsreduksjoner er kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon og i budsjett for 2011 og økonomiplan for 2012 har kommunestyret vedtatt betydelige driftsreduksjoner i størrelsesorden opp mot 20 millioner, som omfatter ulike forhold der rådmannen er pålagt å iverksette deler av dette. Dette kommer i tillegg til de til dels betydelige reduksjoner som er foretatt tidligere år.

Vi vet at det stadig kommer økte krav fra statlig hold om nye tiltak og reformer, alle positive tiltak, men alle tiltak og reformer som pålegger kommunen stadig økte driftsutgifter. I tillegg ser vi at de forventinger som kommunens innbyggere har til sin kommune om hvilke oppgaver som skal løses og med hvilken standard, også viser en jevn økning.

En utfordring for kommunen er at det ikke er anledning for kommunen å finansiere sin daglige drift med låneopptak og at vi er nødt til å ha en bærekraftig økonomi som gjør at inntekter og utgifter balanserer. Dette for å ivareta den daglige drift og bla betale tilbake lån som kommunen allerede har.
 
Dette er en situasjon som medfører at kommunen må gjennomføre smertefulle driftsreduksjoner som vil ramme kommunens innbyggere og ansatte på ulike måter. Et av disse er som nevnt ungdomsskoletrinnet ved Helleland skole.

Saken om driftsreduksjoner på ungdomsskoletrinnet ved Helleland skole har nå vært til høring i ulike instanser og det er også kommet inn ulike former for innspill til rådmannen om saken.

De ulike høringsuttalelsene og innspillene er nøye vurdert opp i mot de vurderinger som levekårsavdelingens fagstab har foretatt. Det har i prosessen vært stilt spørsmål om det er tatt hensyn til ulike formelle krav, som lengden på skoleskyss med mer, om hvorvidt Lagård ungdomsskole har kapasitet til å ta i mot alle elevene i de kommende skoleår og om forslaget vil medføre en økonomisk gevinst. De ulike forholdene er behandlet av levekårsavdelingen og tilbakemeldingen er at det er tatt hensyn til formalitetene som skoleskyss med mer. Videre at det er en betydelig økonomisk gevinst i å overføre ungdomstrinnet til Lagård ungdomsskole.

Rådmannen har derfor etter en grundig og helhetlig vurdering kommet til den konklusjon at ungdomstrinnet på Helleland legges ned med virkning fra skoleåret 2011-2012.

Vedtaket er hovedsakelig begrunnet i økonomiske forhold, men også i at det er et vedtak som kan forsvares både faglig og pedagogisk.

Nå som vedtaket er fattet, vil administrasjonen starte arbeidet med å følge opp alle berørte parter. Dette innebærer bla å finne annet arbeidssted for de ansatte som blir berørt og videre vil Lagård ungdomsskole se på særskilte informasjonstiltak overfor elevene på Helleland skole.

Det har i denne saken vært et prisverdig stort engasjement på Helleland og vi setter pris på dette engasjement fordi det viser et sterkt og livskraftig lokalsamfunn, noe som er positivt med tanke på videre utvikling av Helleland. Vi har også forståelse for at vi i denne saken vurderer saken helt ulikt, men det er nå en gang en rådmanns tunge plikt å gjøre vedtak basert på helheten.

Vi kan forsikre lokalsamfunnet på Helleland om at dette vedtaket ikke er et ledd i en nedbygging av lokalsamfunnet eller skolen i sin helhet. At kommunen også satser på Helleland skole vises ved det er planlagt nødvendige investeringen i størrelsesorden ca 14 millioner på Helleland skole i tiden fremover.

I prosessen har det kommet inn flere konstruktive forslag til ulike driftsreduksjoner og forslag til økonomiske besparelser. Alle disse forslagene vil bli nøye vurdert i den videre prosessen der det vil komme flere tunge og smertefulle driftsreduksjoner i kommunens øvrige drift.