Eigersund kommune har i lengre tid vært i en vanskelig situasjon økonomisk sett. Dette er noe som bl.a. har sammenheng med at kommunesektoren stadig blir pålagt økte oppgaver, uten at det nødvendigvis følger med midler til å dekke alle utgiftene kommunen får med de nye oppgavene. Det er mange eksempler på statlige reformer som kommunene er klare på ikke er fullfinansiert av staten. I tillegg øker også innbyggernes forventninger til hvilke oppgaver kommunen kan, skal og bør løse. 

For Eigersund kommune er problemstillingen rett og slett at inntektene og utgiftene ikke står i forhold til hverandre, og dette er en situasjon som ikke kan vedvare på samme måte som for den enkeltes privatøkonomi. 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 20.12.2010 budsjett og økonomiplan for året 2011. I dette vedtaket påla kommunestyret rådmannen å foreta betydelige reduksjoner. Videre påla kommunestyret rådmannen å foreta reduksjoner administrativt, det vil si uten å gå veien om ytterligere politiske vedtak. 

Av ulike årsaker har disse prosessene tatt tid, men rådmannen har arbeidet kontinuerlig med disse forholdene. Nå er tiden inne til å starte prosessen med å gjennomføre disse reduksjonene i henhold til kommunestyrets vedtak. 

Det er rådmannens klare formening at det ikke er mulig å gjennomføre reduksjoner i denne størrelsesorden uten å gå på konkrete tiltak. Dette er selvfølgelig beklagelig, men rådmannen tilstreber å opprettholde et godt tjenestetilbud for kommunens innbyggere. 

Et av tiltakene som blir rammet av forslag til reduksjon er ungdomsskoletrinnet på Helleland. Årsaken til at rådmannen har valgt å vurdere dette tiltaket er flere, herunder selvsagt rene økonomiske forhold. Levekårsavdelingen har for øvrig gjennomført beregninger på at det vil gi en økonomisk gevinst totalt sett. Det er 4 stillinger og 31 elever fra neste skoleår som blir berørt av endringen.

Det vil alltid være ulike meninger om skoler av størrelse til ungdomsskoletrinnet på Helleland skole, men rådmannen ser at det også kan være pedagogiske fordeler med en overflytting av elever til Lagård ungdomsskole. Det vil for øvrig også bli gjennomført ulike tiltak overfor de elevene som skal overflyttes, slik som informasjon, besøk på Lagård ungdomsskole med mer. 

Selvsagt ser rådmannen det er elever som får forholdsmessig lang skolereise, men har allikevel konkludert med at dette er både forsvarlig og innenfor gjeldende regelverk. 

Administrasjonen er nå i gang med å informere alle berørte parter. I tråd med hovedavtalen er de ulike tillitsvalgte innkalt til drøftingsmøte og vil ha anledning til å komme med sine tilbakemeldinger til rådmannen førstkommende mandag. De ansatte har blitt informert tirsdag 22.3.2011 på et allmøte på skolen. Elever har blitt orientert på skolen onsdag 23.3.2011. FAU (årsmøte) og leder for Samarbeidsutvalget ble informert på møte om kvelden tirsdag 22.3.2011. Både elevråd, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU) vil få uttale seg i saken. 

Basert på tilbakemeldinger fra tillitsvalgte vil rådmannen i løpet av neste uke treffe sitt formelle vedtak om eventuell overflytting av elever fra Helleland skole ungdomstrinnet til Lagård ungdomsskole fra og med høsten 2011.