1. Disse reglene gjelder for tildeling av boligtomter og næringstomter i felt som er opparbeidet av Eigersund kommune og forvaltes av rådmannen eller den som rådmannen bemyndiger.
  2. Før et kommunalt felt til bolig eller næring averteres til salgs skal formannskapet fastsette tomtepriser og avgjøre om det er behov for å reservere tomter - og eventuelt hvilke tomter - til spesielle formål. I hvert tilrettelagt nytt kommunalt boligfelt holdes et visst antall tomter utenom og tildeles førstegangsetablerere under 30 år og funksjonshemmede som ved legeerklæring dokumenterer spesielle behov. Tomter i nye felt forbeholdet spesielle søkergrupper tildeles ved ledighet på fritt grunnlag etter 2 år fra 1. utlysing.
  3. Ledige tomter averteres til salg og legges ut på kommunens internettsider snarest og senest innen en måned etter at opparbeidelse av feltet er påbegynt. Søknadsfristen settes til 3 uker.
  4. Søkere må være over 18 år. Firma kan ikke i utgangspunktet få kjøpe kommunale boligtomter. Det må i tilfelle skje ved særskilt søknad til formannskapet.
  5. For tomter tildelt førstegangsetablerere og funksjonshemmede innvilges det en prisreduksjon på 25% av ordinær kjøpesum. Prisreduksjonen må tilbakebetales til kommunen dersom eiendommen avhendes innen 5 år etter at den ble ervervet, regnet fra dato for skjøteutstedelse.
  6. Tomtene tildeles i første omgang ved loddtrekning. Deretter tildeles og selges tomter fortløpende etter hvert som tomtesøkere melder interesse til Eiendomsforvaltningen.
  7. Dersom kjøper ønsker å selge tomten før det er oppført våningshus/næringsbygg på den, har Eigersund kommune førsteretten til å kjøpe tomten tilbake. Det samme gjelder dersom byggearbeider (tømmermannsarbeidet) ikke er igangsatt senest 2 år etter at tomten er kjøpt (datert tinglyst skjøte). Kommune skal i så fall betale samme pris + eventuell godtgjørelse for arbeidet som er utført, etter avtale eller eventuelt etter innhentet takst.Formannskapet kan i spesielle tilfeller samtykke i at utlagte rentebeløp refunderes ved tilbakelevering av tomt.
  8. Rådmannen kan fravike reglementet dersom det foreligger særlige grunner for det.

Eventuelle spørsmål angående tomtene rettes til: Eigersund kommune, Miljøavdelingen, Bygg- og eiendomsforvaltningen, Nytorvet 9, 4370 Egersund. Tlf.51 46 80 00.