Foreløpig årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på  -6.809.420 kroner. Netto driftsresultat er betydelig bedre enn budsjettert, til sammenlikning -67.852.909 kroner. Dette er i praksis et underskudd, men det var budsjettert å bruke ulike driftsfond for å balansere driften. Videre hadde Eigersund kommune besluttet å sette ned gebyrene for både vann og avløp – som er selvkostområder – og bruke fond for å balansere denne reduksjonen.

Rådmannen peker videre på utfordringer i driften og risikovurderinger knyttet til dette. Det vil ta tid å rigge organisasjonen til dagens og framtidas behov, krav og rammer. Det pågår et omstillingsarbeid i hele organisasjonen – som ikke er sluttført. Hovedfokuset gjennom omstillingen er å sikre en lovlig, forsvarlig og effektiv drift med mennesker i sentrum. Som tidligere formidlet i, ulike sammenhenger, er omstillingsbehovet omfattende. Dette lar seg ikke løse på kort sikt på grunn av omfanget, blant annet som følge av lave ressurser over tid. Samlet sett må vi stabilisere drift, skape rom for endring og sørge for rett utvikling. Vi vil måtte bruke nødvendig tid til å gjennomføre omstillingen og sørge for en overordnet prioritering som er realistisk og som gir en lovlig, forsvarlig og effektiv drift. Rådmannen er sin handlingsplikt bevisst og vil være ekstra oppmerksom på å sette i gang ulike tiltak, der det viser seg å være nødvendig. Dette er forhold som det er satt av midler til i årsregnskapet for 2018 og som skal disponeres i 2019.

Eigersund kommune fremlegger et driftsmessig resultat som er 61.043.488 kroner bedre enn budsjettert. Årsakene til dette henger sammen med økte inntekter og reduserte utgifter.

Når det gjelder økte inntekter så kan vi trekke frem inntektsutjevningen som gir oss nesten 8,5 millioner kroner mer i inntekt enn budsjettert. Årsaken til dette er at veksten i skatteinngangen for landet er høyere enn den som vi hadde i 2018 og hvor vi får tilført midler i en egen ordning. Dette skjedde i en beregning i fabruar 2019 – med konsekvenser for 2019. Når det gjelder reduserte utgifter er det spesielt reduserte pensjonsutgiftene som virker inn. Dette er knyttet opp mot egne beregninger som først ble kjent i januar 2019 – for vurderinger som ble tatt sommeren 2017.

Det vises til at totalt sett har Eigersund kommune brukt 113.671.273 kroner av driftsfond i 2018. Det er videre satt av 104.814.495 kroner i ulike driftsfond. Etter interne finanstransaksjoner har Eigersund kommune et mindreforbruk på 2.047.357 kroner. Dette er midler som kommunestyret skal ta stilling til disponeringen.

Når det gjelder avdelingene har det vært jobbet godt for å balansere driften og en samlet oversikt viser følgende økonomiske resultat (alle tall er oppgitt i hele tusen kr):

Tabell.jpg

Samlede finans- og driftsinntekter for Eigersund kommune i 2018 var 1.311.672.523 kroner.

Samlede investeringsutgifer i 2018 var på totalt 192.662.448 kroner. I 2018 hadde vi totalt 159 investeringsprosjekt. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Etter revidering vil det bli fremlagt årsberetning og gitt mer informasjon om årsresultatet.