Netto driftsresultat er et av de økonomiske områdene kommuneøkonomien måles etter. I korte trekk så er netto driftsresultat et økonomisk resultat som viser samlede inntekter fratrukket utgiftene og før bruk/avsetning til fond. Det er anbefalt at kommunene skal ha et netto driftsresultat på 1,75% av samlede driftsinntekter. Ut fra dette er Kommunedirektør Siri Meling godt fornøyd med årsresultatet, men peker samtidig på at Eigersund kommune vil ha økonomiske utfordringer fremover. 

Det er ikke en enkelt faktor som gjør at netto driftsresultat er høyere enn budsjettert. Dette henger sammen med flere forhold. I løpet av 2021 har Eigersund kommune hatt høyere inntekter enn budsjettert, samtidig som driftsutgiftene har blitt lavere enn budsjettert. Foreløpige tall viser at flere kommuner fremlegger positive netto driftsresultater. Noen felles faktorer her er økte skatteinntekter for landet, som også har slått positivt ut for Eigersund kommune. Eigersund kommune har truffet på budsjettert skatteinngang, men løpende inntektsutjevning gav oss en økt inntekt. 

De ulike avdelingene har klart å oppnå økonomisk balanse i løpet av året, noe kommunedirektør Siri Meling er spesielt godt fornøyd med. 

Det vises videre til at i løpet av 2021 så har Eigersund kommune brukt totalt 81.866.000 kroner av ulike driftsfond og satt av totalt 119.723.000 kroner til ulike driftsfond. Dette omfatter både frie og bundne driftsfond. Etter bruk og avsetninger til driftsfond er mindreforbruket («overskuddet») 405.649 kroner. I henhold til Kommuneloven skal disse midlene avsettes på Driftsfondet, men kan bli omprioritert av kommunestyret. 

Investeringsregnskapet er samlet sett gjort opp i balanse. Samlede investeringsutgifter var på 323.434.000 kroner i 2021. Gjenstående investeringsmidler på pågående prosjekt overføres til 2022. 

Det påpekes at foreløpig årsregnskap for 2021 ikke er revidert og at det i forbindelse med revisjonen kan komme endringer. Etter at revisjonen har revidert regnskapet, vil det bli endelig behandlet av kontrollutvalg, formannskap og kommunestyret.