Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Reguleingsendring for boligomrdde B14 Åsatua gnr. 60 bnr. 45 m.fl. Hellvik

Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt endring av detaljreguleringsplan med bestemmelser og planbeskrivelse for boligområde B14 Åsatua gnr. 60, bnr. 45 m.fl. i møte den 24.09.18 sak 070/18.

Endringene sammenlignet med tidligere gjeldende plan er i hovedsak knyttet til optimalisering av boligfeltet ved at deler av vegsystemet er lagt om. For resten av planområdet er reguleringsplanen i hovedsak en opptegning av gjeldende reguleringsplan / nåværende situasjon og en videreføring av reguleringsbestemmelsene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- / eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Kunngjøring

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tre uker fra den 07.11.18.

Relaterte dokumenter