Varsel om oppstart av planarbeid, Midbrød, Eigerøy

Klepp Prosjektering AS varsler iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-14 om at følgende reguleringsplanarbeid blir satt i gang:

REGULERINGSENDRING FOR MIDBRØD, GNR. 2 BNR. 7,12,17

Planområdet ligger på Eigerøy og omfatter deler av gnr. 2, bnr. 7,12 og 17. Planområdet er på ca. 16 daa. I 2016 ble området regulert til friluftsformål, landbruksformål og det ble regulert fem tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende kjørevei og parkering. Av markedsmessige grunner ønsker utbygger å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger), istedenfor fritidsbebyggelse.

Kommunen har konkludert med at det ikke stilles krav om konsekvensutredning. 

Innspill

Innspill til planarbeidet merkes med plannummer 2014 000 03-01 og sendes innen 04.12.18 (i vedlagt brev står det den 20.08.18, men det gjelder ikke) til Klepp Prosjektering AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp st. eller på e-post. Kopi sendes til Eigersund kommune /v plankontoret, postboks 580, 4379 Eigersund eller på e-post.

Relaterte dokumenter