I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid.

Detaljregulering for boliger Mjåsundveien

Norgeshus AS har på vegne av Norgeshus Byggelaget Time AS startet reguleringsplanarbeid for gnr. 60, bnr. 134, 135 m.fl. i Eigersund kommune.

Gjeldende plan for området er kommuneplan 2011-2022, vedtatt 26.09.2012, der arealene er avsatt til nåværende boligbebyggelse og LNF. Detaljreguleringen skal legge til rette for utbygging av inntil 5 nye boenheter (regulant tar forbehold om antall enheter). Disse skal fordeles på frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Andre aktuelle reguleringsformål vil være kjøreveg, lekeplass, grønnstruktur, renovasjon m.m. Planområdets størrelse er om lag 26 daa.

Planene er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredninge tter plan- og bygningslovens§ 4-2. Dette begrunnes med at planforslaget er i tråd med kommuneplanen. Planen anses ikke som så omfattende eller spesiell at det faller inn under forskriftom konsekvensutredning.

Merknader

Skriftlige kommentarer og merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «18-0507 Detaljregulering Mjåsundveien» og rettes til: NORGESHUS AS v/ Vidar Julian Grovassbakk, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post til vidar@norgeshus.no, innen 15.april 2019.

Relaterte dokumenter