Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring av boligområde BB-områder Hestnes gnr. 13 bnr. 670 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 13.06.22, sak 067/22, å legge reguleringsendring for 20090009 – Reguleringsplan for boliger Rundevoll-Hestnes med bestemmelser, plankart, planbeskrivelse datert 04.05.2022 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Plankart over HestnesFormålet med planarbeidet er å optimalisere gjeldende reguleringsplan ved å endre boligtypen fra konsentrert til tett småhusbebyggelse, herunder eneboliger og eneboliger i  rekke. Endringen kommer som konsekvens av at det over tid har vist seg vanskelig å bygge  ut området i samsvar med gjeldende plan. Det er ikke marked for leiligheter i lavblokk på Hestnes, til det ligger området for langt fra sentrum.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at her på på kommunens hjemmeside.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 16. august 2022. Vi ber om at fristen overholdes, da planen skal fremmes for politisk behandling i Kommunestyret i september. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter