Kunngjøring - reguleringsendring av boligområde BB-områder Hestnes gnr. 13 bnr. 670 mfl

Kommunestyret vedtok i møte den 26.09.2022, sak 078/22, forslag til reguleringsendring for 20090009 – Reguleringsplan for boligområde BB-områder Rundevoll-Hestnes med

bestemmelser, plankart, planbeskrivelse datert 04.05.2022.

Formålet med planarbeidet er å tilpasse gjeldende reguleringsplan  ved å endre boligtypen fra konsentrert til tett småhusbebyggelse, herunder eneboliger og eneboliger

i rekke. Endringen kommer som konsekvens av at det over tid har vist seg vanskelig å bygge ut  området i samsvar med gjeldende plan. Det er ikke marked for leiligheter i blokk på Hestnes, til det

ligger området for langt fra sentrum. For å bedre treffe etterspørselen i markedet, er det derfor lagt opp til en lavere utnyttelse og endret boligtypologi i området. Planlagt bebyggelse med tilhørende

internveier tilpasses terrenget slik at området fremstår som balansert og tilpasset skala på  eksisterende og planlagte byggeområder i nærheten av planområdet.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no .  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens hjemmeside.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter