Kommunedirektøren har den 27.02.2024 på delegert fullmakt i sak 004/24 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i reguleringsplan 19810003-02 – detaljregulering for næringsområde, Vingård gnr. 45 bnr. 66 mfl (10-6) som medfører en justering av formålsgrense mellom Vingårdveien 64 gnr/bnr 48/47 og 48/2. Byggegrense for Vingårdsveien 64 justeres også i henhold til eksisterende bolig. Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Hensikten med endringen er å oppdatere til dagens situasjon ved å rette opp i eiendomsgrensen mellom disse to eiendommene, da deler av bolighus på Vingårdveien 64 er oppført på naboeiendommen. Grensen justeres parallelt mot øst, til ytre hjørne av huset med et tillegg på 0,5 meter for å sikre mulighet for vedlikehold på egen eiendom. 

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Alle dokumenter er tilgjengelige på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane tidende. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret ved planrådgiver Annika Hagen på 454 65 308 eller 51 46 80 00, eventuelt epost annika.hagen@eigersund.kommune.no

Saksframlegg
Søknad om reguleringsendring etter forenklet prosess