Kommunedirektøren har på delegert fullmakt i sak 012/24 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 19850004-04 - Reguleringsendring Hovland Industriområde som medfører justering av plankart og bestemmelser for å tilrettelegge for nettstasjon: 

Kart

  1. Det vises areal med formål BE Energianlegg for nettstasjon med mål 4 x 2,7 meter og med plassering som vist i søknad datert 16.05.24.

Bestemmelser

2. Følgende bestemmelse legges til i §4 knyttet til formålet BE: 
«Innforbi BE kan det etableres nettstasjon med tilhørende funksjoner.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Alle dokumenter er tilgjengelige på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane tidende, det vil si innen 5. juli. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller planrådgiver Annika Hagen på telefon 454 65 308 eller epost annika.hagen@eigersund.kommune.no 

Dokumenter i saken: 
Saksframlegg plassering av nettstasjon 
Søknad om reguleringsendringer etter forenklet prosess
Uttalelse fra Statsforvalteren
Uttalelse fra Rogaland fylkeskommune
Ny uttalelse fra Rogaland fylkeskommune