Kunngjøring - reguleringsendring etter forenklet behandling  gnr. 8 bnr 491 Fiskarvik

Rådmannen har i sak 011/21 på delegert fullmakt den 12.05.21 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet behandling i reguleringsplan for 20110009 - Del av Fiskarvik Eigerøy (7-11) som medfører følgende endring i bestemmelse:

  1. Teksten i §2 i bestemmelsene tas ut følgende ord: ....."og skal gis en maritim utførelse".
  2. Tilføyelse til §2 i bestemmelsene; «Ny næringsbebyggelse i K/L2.1 på gnr 8 bnr 491 skal ikke overstige 11,0 meter målt fra planert terreng og kan oppføres med flatt tak."

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. 

Vedtaket kan påklages

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. 

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under Reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter

Reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av bestemmelse.pdf