En viser til at forslag til reguleringsendring var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 05.08.2014 - 17.10-2014.

Fylkesrådmannen ved seksjon for kulturarv har påpekt at det i planforslaget ikke i tilstrekkelig grad er vurdert ev. kulturminneinteresser i forhold til bygningsmassen.

Tiltakshaver har i den forbindelse utarbeidet et eget notat der en går gjennom:

  • fylkeskommunens anbefaling til oppstart av planarbeidet
  • forslag til endringer i planforslaget
  • reviderte kart og bestemmelser

Rådmannen viser til at spørsmålet om i hvilken grad bygningene skulle bevares er behandlet av PTU (Planteknisk utvalg) i sak 026/11 som omhandlet Ny høringsfrist - tillegg til tidligere utsendte dokumenter - vurdering av forhold knyttet til bevaring - reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - Aabergsgate - Spinnerigata Det ble der fattet følgende vedtak:

«Planteknisk utvalg har nøye vurdert forespørselen og de innkomne merknadene, og har etter en samlet vurdering kommet til at det anbefales at det kan igangsettes et arbeid med reguleringsendring som omfatter Bøckmans gate 24 og Spinnerigaten 6, på vilkår av at en følger opp og legger til grunn punkt 1 til 2 og 4 til 14 som fremkommer under ”Saksbehandlers vurderinger” i saksforelegget.»

Dette medførte at PTU åpnet opp for at bebyggelsen på gnr. 13, bnr. 1691 (Aabergs gate 3) og 1639 (Bøckmans gate 22) skulle omfattes av reguleringsendringen og kunne rives. Dette var en forespørsel og er således retningsgivende og ikke juridisk bindende. Både Rogaland Fylkeskommune og daværende regionantikvar uttalte seg til denne forespørselen og disse dokumentene ble kommentert og lagt ved i forbindelse med behandlingen i PTU. Rådmannen vurderer derfor at Fylkeskommunens og regionantikvarens syn i denne saken således er godt kjent for PTU og er blitt vurdert opp mot andre hensyn.

Rådmannen viser til at dette området er omfattet av en gjeldende regulering (vedtatt 1996 og revidert i 2009) og der det ikke er angitt verneverdi for noen av eiendommene innenfor planområdet. En viser til at «Reguleringsplanen for Bøckmannsbakken» ble utarbeidet i 1996, som er etter at reguleringsplanen for deler av Egersund sentrum (bevaringsplanen) ble vedtatt i 1993. Bevaringsverdiene ble i den forbindelse vurdert og flere bygninger herunder Meieriet og Sanitetsforeningen ble regulert som kulturell bevaring. Rådmannen vurderer derfor at spørsmålet om bevaring har blitt vurdert i flere omganger tidligere og legger dette til grunn.

En viser til at tiltakshaver har foreslått avbøtende tiltak under «Oppsummering» i notatet og rådmannen vurder at dette et tilfredsstillende og ivaretar i tilstrekkelig grad hensynene til bevaringsverdiene. En viser her justerte kart og bestemmelser der dette er innarbeidet og som er vedlagt. 

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund.Ny høringsperioden er 09.01.2015-20.02.2015.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 20. februar 2015.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.