Reguleringsendring for boligområde B14 Åsatua, gnr. 60 bnr. 45 m.fl. Hellvik.

Planteknisk utvalg har i møte den 17.04.18, sak 060/18, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for boligområde B14 Åsatua gnr. 60 bnr. 45 m.fl. på Hellvik med tilhørende plankart revidert den 13.03.18, bestemmelser revidert den 27.04.18, planbeskrivelse datert den 13.03.18 legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

De endringene i reguleringsbestemmelsene som Planteknisk utvalg vedtok er innarbeidet i de reguleringsbestemmelsene som er vedlagt.

Merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 02.07.18. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Dokumenter