Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsformålet for eiendommen 45/271, fra undervisning til boligformål. Endringen kommer som følge av at skolen ble lagt ned sommeren 2013, og eiendommen ble solgt på det åpne marked. Omsøkte eiendom egnes dårlig til undervisningsformål, og ny eier ønsker derfor å utvikle eiendommen i en ny retning. Eksisterende bygning ombygges til leiligheter med tilhørende parkering og uteareal. I prosjekteringen vil det bl.a. bli lagt stor vekt på estetikk og trafikksikkerhet. Tiltaket vil ikke medføre endringer i det overordnede kjøremønsteret i området.

I samråd med Eigersund kommune og i henhold til plan- og bygningslovens § 4, vurderes tiltaket ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Selv om planforslaget ikke vil samsvare med overordnet plan ved endring av formål fra undervisning til bolig, vurderes tiltaket ikke å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn og vurderes dermed som ikke konsekvensutredningspliktig.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post
flekkefjord@arkkso.no, innen 10.02.2014, med kopi til Eigersund kommune v/ Plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund eller e-post post@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter

Høringsuttaler