Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 16.12.2013 vedtok reguleringsendring for Hovland, Hamrane (Fuglodden) gnr. 8 bnr. 25 - oppjustering av boligbebyggelse. (sak 093/13). Hensikten er å tilrettelegge for boliger med tilhørende funksjoner.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til, plankontoret, 2 et. Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøring.

Relaterte dokumenter