Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring for del av Tengsareid-Vingård for boligområde og næringsareal gnr 48 bnr 1 mfl

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 19.09.22, sak 096/22, å legge forslag til reguleringsendring  del av Tengsareid-Vingård for boligområde og næringsareal gnr 48 bnr 1 mfl. med tilhørende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planendringene omfatter i hovedsak eiendommen 48/1 hvor antall boliger økes noe og der næringsareal konsentreres med buffer mot boligareal. Samlet antall boliger innenfor planområdet økes fra 25 boliger, hvor 6 er eksisterende eneboliger/hytte, til samlet minimum på 46 og maksimum 49 boliger. Næringsområdet i nord, «Kosen», reguleres til kombinert formål som i gjeldende plan, overnatting, bevertning, kontor og tjenesteyting, mens næringsområdet mot Vingårdsveien reguleres til kombinert formål, forretning som er klart avgrenset til spesifikke plasskrevende varer (biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer) samt kontor, industri og lager. Dette er avgrenset i tråd med regionalplanen for Dalane og er etter samråd med Rogaland fylkeskommune spesifisert i egen bestemmelse. Detaljhandel tillates ikke da det er i strid med gjeldende kommuneplan og regionalplan. 

Forslagene til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter er lagt ut tl offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt her på kommunens hjemmeside under reguleringsplaner/høringer.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no  innen 22.  november 2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på mobil 958 84 976 eller 51468000.

Relaterte lenker