Det vedtas en mindre reguleringsendring for reguleringsplan for gnr. 18 bnr 19 mfl Dyrnes som medfører at bestemmelsenes §2.1 endres til følgende:

  1. For området merket A på plankartet skal bygningens høyde ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygningen.
  2. For området merket B på plankartet skal mønehøyden ikke overstige 8 meter målt fra topp gulv i hovedetasjen.
  3. Bokstaven A og B påføres plankartet.

Vedtaket er fattet i medhold av §12-14 i PBL.

Kart, saksutredning er lagt ut på kommunens hjemmeside og kan lastes ned der. MU vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra i dag, jf. plan- og bygningslovens, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås eller på www.eigersund.kommune.no. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Relaterte dokumenter