Reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av bestemmelse om kontor Eger stormarked gnr. 47 bnr. 503

Rådmannen har i sak RD019/20 på delegert fullmakt den 30.06.20 vedtatt reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i  reguleringsplan for Eger Stormarked med planID 20060009 som medfører følgende

endringer i reguleringsbestemmelsene:

  1. § 2 Forretning, 2.1.1: I byggeområdet tillates oppført bygninger for forretning/kjøpesenter. Bebyggelsen skal plasseres slik det fremgår av plankart og tilhørende illustrasjonsplan. Felles parkeringsanlegg skal plasseres i underetasje. I 2. etasje tillates kontor for inntil 600 m2 BRA. 
  2. § 2 Forretning, 2.4.1: Antallet parkeringsplasser skal innenfor hvert byggeområde oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm. Gjeldende norm er: 1 p.plass pr 100m2 butikk, og 1 p.plass pr 50m2 for matbutikk/kontor.
  3. § 2 Forretning, 2.4.4: Det skal avsettes areal for 2 sykkelparkeringer pr. 100 m2 BRA kontor og 2 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA forretning.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen annonsen står i avisen. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 –tre –år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Klageadgang

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården eller på telefon 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Relaterte dokumenter