Melding om vedtak - Reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av formålsgrense gnr. 47 bnr. 34, 443 og 713 Lagård, Egersund Racketklubb

Kommunedirektøren har i sak 001/22 på delegert fullmakt den 03.01.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 19660002 - Lagård - Hestholand - Hestevad bru (11-1) som medfører justering av formålslgrense der deler av skoleområde justeres til idrettsanlegg samt en tilføyelse i bestemmelser for oppføring av nærmiljøanlegg. Reguleringsendringen omfatter også 19660002-01 - Lagård – Ungdomsskole som medfører en justering av formålsgrense der deler av friluftsområde justeres til idrettsanlegg.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.  Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under Reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00

Relaterte dokumenter

Egersund racketklubb - Reguleringsendring.pdf