Reguleringsendring for Elgjebakken – Sjukehusveien

Planteknisk utvalg har i møte den 16.01.18, sak 006/18 vedtatt at forslag for reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien med tilhørende plankart datert den 05.12.17, bestemmelser revidert den 05.12.17, planbeskrivelse revidert den 08.12.17, trafikal vurdering datert den 03.12.17, støyvurdering datert den 08.12.17 og illustrasjonsprosjekt skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med planforslaget

Legge til rette for bygging av kontorblokk med inntil åtte etasjer og et tilliggende parkeringshus med to etasjer pluss parkering på taket. Det foreslås at store deler av dagens parkeringsplass i krysset Kvidafjellveien – Elganeveien reguleres til park. For resten av planområdet er reguleringsplanen i hovedsak en opptegning av gjeldende reguleringsplan / nåværende situasjon og en videreføring av gjeldende reguleringsbestemmelser.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 02.02.18 – 16.03.18. Nedenfor finner du lenke til saksframlegg, planbeskrivelse, plankart, bestemmelser, trafikal vurdering, støyrapport og illustrasjonsplan.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 16.03.18. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter