Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsendring for gjennomføring av flomsikring av Lundeåne.

Eigersund kommune gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsel om at det starter opp arbeid med reguleringsendring for gjennomføring av flomsikring langs Lundeåne.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune avsatt til boligbebyggelse, sentrumsformål, andre typer bebyggelse og anlegg. Formålet med planen er å legge til rette flomsikring langs på begge sider av Lundeåne.

Kommunen har vurdert at det ikke utløses krav om konsekvensutredning.

Kontakt

Eventuelle merknader, kommentarer, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Mats Nergård på e-post eller til Eigersund kommune, Postboks 580, 4370 Egersund. Frist for innspill er satt til 23.juni 2017

Det vil også bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i politisk utvalg. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i politisk utvalg.

Relaterte dokumenter