Varsel om oppstart av planarbeid

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Stapnes Hyttefelts velforening, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til §§ 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven for: REGULERINGSENDRING FOR FRITIDSBEBYGGELSE PÅ DEL AV GNR. 22 BNR. 5, STAPNES, EIGERSUND KOMMUNE PLANID 19990004-04

Planområdet

Planområdet ligger på Stapnes, sør for Egersund sentrum.

Planområdets avgrensning er gjeldende reguleringsplan fra 1999.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere om deler av sti til kjøreveg. Kjøreveg sør for parkeringsplass reguleres med lik linjeføring og omfang som opparbeidet veg (rød strek i figur 3), som er en bedre terrengtilpasset linje enn regulert sti i gjeldende reguleringsplan.

Vegen skal kun brukes i forbindelse med henting og bringing av personer og tunge gjenstander i
fritidsboligene, samt i forbindelse med drift av kloakkanlegget. Parkering ved fritidsboligene tillates ikke. Vegen vil bli stengt med låst bom.

Oppstartsmøte

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 10.11.17.

Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan er Fritidsbebyggelse på del av gnr 22 bnr 5, Stapnes, med planid 19990004.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planlagte tiltak faller ikke inn under forskriftens §§ 2- 4, og vurderes derfor som ikke konsekvensutrednings-pliktige.

Utbyggingsavtale

Nei.

Aktuelle reguleringsformål

Kjøreveg

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord, eller på e-post: flekkefjord@arkkso.no.

Kopi av innspill sendes til Eigersund kommune v/ plankontoret, Pb 580, 4379 Egersund, eller e-post: post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er 28.12.17.

Annet

Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende brev/e-post. Grunneiere bes å underrette eventuelle
leieboere eller rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir anledning til å uttale seg til
planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter