Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Reguleringsendring for fritidsbebyggelse gnr. 22 bnr. 5 m.fl. Stapnes hyttefelt

Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt endring av detaljreguleringsplan med bestemmelser og planbeskrivelse for fritidsbebyggelse gnr. 22 bnr. 5 m.fl. Stapnes hyttefelt i møte den 24.09.18 sak 071/18.

Anleggsvegen fra parkeringsplassen til fritidsboligene er omregulert til kjøreveg, men der det blir låst bom i starten av vegen og kjøring begrenses til det som er absolutt nødvendig.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Kunngjøring

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund fra den 12.10.18 til den 02.11.18.

Relaterte dokumenter