Reguleringsplan til offentlig ettersyn. Reguleringsendring for fritidsbebyggelse Stapnes, gnr. 22, bnr. 5

Planteknisk utvalg har i møte den 08.05.18, sak 074/18, vedtatt at forslag til reguleringsendring for Stapnes hytteområde gnr. 22 bnr. 5 m.fl. med tilhørende plankart datert den 04.04.18, bestemmelser datert den 04.04.18 og planbeskrivelse datert den 04.04.18 legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med planforslaget

Anleggsvegen som er bygget fram til fritidsboligene i planområdet omreguleres til kjøreveg, men der det skal være låst bom i starten av vegen og reguleringsbestemmelsene legger opp til at kjøring kun skal foregå i meget begrenset omfang. For resten av planområdet er reguleringsplanen i hovedsak en opptegning av gjeldende reguleringsplan / nåværende situasjon og en videreføring av gjeldende reguleringsbestemmelser.

Høring

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 13.06.18 – 10.08.18.

Kontakt

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 10.08.18. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter