Planteknisk utvalg har i møte 22.09.2015 sak 168/15 vedtatt at forslag for detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. med kart skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11. Eksisterende bestemmelser for Kjeøy, deler av Tengsåsen (10-14) 20070012 gjøres gjeldende for denne fritidsboligen og endres ikke.

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn en ekstra fritidsbolig på eiendom 49/59. Denne fritidsboligen lå opprinnelig inne i et tidlig utkast til reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsastranda med sjøområder, men lå ikke i planen da denne ble levert til behandling. Dette ble ikke oppdaget før det var for sent i planprosessen, og rådmannen signaliserte derfor i forbindelse med sluttbehandlingen av planen at fritidsboligen ev. kunne forsøkes reguleret inn ved en senere anledning (jf. sak 147/07).

Relaterte dokumenter

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.12.2015 – 15.01-2016. Sakens dokumenter er også lagt ut her på ommunens nettsider.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 15.01.2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 95 88 49 76.