Reguleringsendring etter forenklet behandling - endring av reguleringsbestemmelser for fritidsboliger på del av gnr. 50 bnr. 13 og 14 – Fotland

Kommunedirektøren har i sak 040/21 på delegert fullmakt den 17.12.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20090010 - Fritidsboliger m.n G/Bnr 50/13,14 Fotland (10-15) som medfører en endring i bestemmelsene § 2.3 Størrelse og høyde: Setningen «Hyttene skal oppføres i 1 etasje. Det kan i tillegg være hems.» strykes, mens bestemmelser om BYA og mønehøyde forblir uendret slik at volumet vil være det samme som hyttene i feltet for øvrig.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Fotland - Reguleringsendring.pdf