Varsel om oppstart av planarbeid. Plan 19820004-03.  Detaljregulering Gang- og sykkelveg Rv. 42 Hovlandsveien, Eigerøy bru – Nyåskaiveien
 
Statens vegvesen varsler i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 at det settes i gang planarbeid for detaljregulering av gang- og sykkelveg langs rv. 42 Hovlandsveien på strekningen Eigerøy bru – Nyåskaiveien. Vegvesenet ber derfor om innspill til arbeidet innen 29.04.2019.

Beskrivelse av prosjektet

For å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs rv. 42 Hovlandsveien, fra Eigerøy bru til Nyåskaiveien, skal det etableres en gang- og sykkelveg. Vegen har funksjon som en tur- og arbeidsrute for myke trafikanter. I dag er det bare et smalt fortau på østsiden av Hovlandsveien, og det er derfor behov for å bedre tilbudet for de myke trafikantene. 

I 2015 ble det vedtatt en reguleringsplan som har en gang- og sykkelveg på vestsiden av riksvegen. Under prosjekteringen og forberedelser til utbygging dukket det opp forhold som gjorde det vanskelig å få gjennomført utbyggingen. Derfor skal det nå ses på en ny løsning med gang- og sykkelveg på østsiden/sjøsiden av vegen.

Planavgrensning

Planavgrensningen finner du digitalt her.

Det endelige planforslaget vil sannsynligvis bli mindre, men plangrensen er foreløpig satt for å sikre nok plass til avkjørsler og gjennomføring av anleggsarbeidet.

Merk

Mottatte merknader til varsel om oppstart av planarbeid vil bli oppsummert, vurdert og kommentert av Statens vegvesen, og legges ut offentlig når planforslaget sendes til førstegangsbehandling i kommunen. Partene vil få tilsendt brev fra Eigersund kommune i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslag med mulighet til å komme med uttalelse til planforslaget.

Aktuelt regelverk

Planforslaget vil bli utarbeidet som en detaljregulering etter § 12-3 i plan- og bygningsloven. Statens vegvesen og Eigersund kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Synspunkter eller innspill?

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss? Vegvesenet ber om at du sender disse innen 29.04.2019. Send det skriftlig med enten vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 43, 6861 Leikanger eller med e-post til firmapost-vest@vegvesen.no. Merk sendingen med saksnummer 19/745.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Åsbjørn Søyland på telefon 905 90 155 eller e-post asbjorn.soyland@vegvesen.no

Mer informasjon?

Statens vegvesen sin nettside for prosjektet